Vraag en antwoord

Altijd goed geïnformeerd

Wilt u reageren?

WP Retail Invest blijft open staan voor uw bijdragen. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Maak dan gebruik van onderstaand reactieformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch antwoord.

Mag er een alternatief voor Albert Heijn – bij voorkeur een Lidl – komen?

Door de geplande verhuizing van de huidige Albert Heijn naar de nieuwbouw komt er op de huidige locatie ruimte voor een nieuwe invulling. Of dit een Lidl, een ander type supermarkt of een geheel andere invulling wordt, zal conform de gemaakte afspraken worden onderzocht en besproken in de binnenkort op te richten Branche Advies Commissie (BAC). We kunnen uiteraard niet vooruitlopen op de uitkomsten hiervan.

In de BAC kan één afgevaardigde van elk van de volgende partijen zitting nemen: de winkeliers, de wijkvereniging Benoordenhout, de bewoners/VvE’s, een externe deskundige, WPRI en de gemeente Den Haag (Economische Zaken). Een onafhankelijke partij (bijvoorbeeld een afgevaardigde van de Kamer van Koophandel) zal de BAC voorzitten.

Inmiddels heeft WPRI opdracht verstrekt aan het adviesbureau Bureau Stedelijke Planning om de uitbreidingsmogelijkheden van het winkelcentrum nader te onderzoeken en te actualiseren, zoals afgesproken in het Omgevingsoverleg. Daarbij onderzoekt het adviesbureau ook welke branches of winkeltypes een goede aanvulling voor het winkelcentrum zouden zijn. We verwachten dat dit rapport nog vóór het einde van de zomer gereed is, waarna aansluitend de eerste bijeenkomst met de BAC zal plaatsvinden.

Ik zou willen dat op de huidige Albert Heijn-locatie een Hema komt. Is dat mogelijk?

Dank u voor uw suggestie. Zoals in de nieuwsbrief van 27 april 2017 is aangegeven, heeft WP Retail Invest een voorkeur voor het vestigen van een tweede supermarkt als zogeheten ‘tweede trekker’. Wel staat WPRI – voor zover dit een realistische optie is –open voor een gelijkwaardig alternatief. Hiernaar zal nader onderzoek worden verricht. Daarnaast heeft WPRI aan de gemeenteraad toegezegd een haalbaarheidsonderzoek te zullen verrichten naar de mogelijkheid om de omvang van de huidige AH-locatie te verkleinen. De resultaten hiervan worden naar verwachting in juni a.s. bekendgemaakt. Tot slot zal ook met een nog in te stellen brancheadviescommissie worden gesproken over de invulling van de AH-locatie. Zolang deze onderzoeken en besprekingen niet zijn afgerond, valt helaas nog niets zinnigs te melden over de invulling van deze locatie. Zodra er meer bekend is, kunt u dat lezen op deze website.

 

Wat gebeurt er met de ondernemers in de vrijstaande paviljoens?

In uw nieuwsbrief van 27 april jongstleden las ik dat de vrijstaande paviljoens op het Willem Royaardsplein volgens de planning begin 2019 zullen worden gesloopt. Maar wat gebeurt er dan met de zaken die ik regelmatig bezoek?
WP Retail Invest heeft aan de gemeenteraad beloofd om de komende maanden nader overleg te zullen voeren met de ondernemers die vanwege de herontwikkeling en de nieuwbouw moeten worden uitgeplaatst of verplaatst. Maar uiteraard moeten de gesprekken met de betreffende ondernemers eerst worden gevoerd én moeten we tot overeenstemming zijn gekomen over de best passende oplossing voordat we hierover naar buiten kunnen treden. We vertrouwen hiervoor op uw begrip. Naar verwachting zal er meer bekend worden in het derde kwartaal van 2017. Nieuws hieromtrent zal worden gepubliceerd via de website en de nieuwsbrief.

 

Klopt het dat er in de nieuwbouwplannen sprake is van hoogbouw?

Dit is niet het geval. Zoals u kunt zien bij de toelichting op het plan, bestaat de nieuwbouw grotendeels uit één laag winkels met twee woonlagen erboven. De hoogte daarvan bedraagt circa 10,5 meter.) Aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan wordt het gebouw circa 14 meter hoog, aan de Esther de Boer-van Rijklaan slechts 7,5 meter.

 

Wat betekenen de plannen in verkeerstechnisch opzicht?

Als het aantal winkels wordt uitgebreid, zullen er ook meer bezoekers en leveranciers komen. Daarom hebben we goed nagedacht over het reguleren van het (extra) verkeer. De in- en uitgang van de parkeergarage en de opstelplekken voor het expeditieverkeer van de supermarkten zijn in het plan bijvoorbeeld gesitueerd aan de hoofdroute: de Theo Mann-Bouwmeesterlaan. Daarnaast zal de gemeente naar verwachting nog nader onderzoek laten uitvoeren naar de verkeerseffecten. Op basis daarvan kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen, zoals bewegwijzering.

 

Is er nog wel voldoende parkeergelegenheid als het parkeerterrein wordt bebouwd?

Onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel van de parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum momenteel vooral wordt gebruikt door mensen die het winkelcentrum zelf niet bezoeken. Door het invoeren van betaald parkeren in de parkeergarage voor langparkeerders wordt niet-bestemmingsverkeer echter automatisch geweerd. Hierdoor zal  de parkeergarage grotendeels voor bewoners en winkelend publiek beschikbaar zijn.

 

Wordt er voldoende rekening gehouden met de functie van het plein?

We zijn ons er terdege van bewust dat het plein een belangrijke sociale functie heeft. Zoals u in de toelichting kunt lezen, wordt het plein in het huidige ontwerp zelfs iets ruimer van opzet dan het huidige plein. Daarnaast zal het plein zeker voldoende ruimte bieden voor een goede inrichting. Het nieuwe plein en de daarop aansluitende openbare ruimte zullen overigens worden ontworpen door dezelfde landschapsontwerper die enkele jaren geleden ook het ontwerp heeft gemaakt voor de herinrichting van het huidige plein. De succesvolle aspecten en kwaliteit van dit ontwerp zult u dus zeker gaan terugzien.

 

Is er straks nog wel ruimte voor De Bloemendoos op het plein?

De zogeheten ambulante handel – de vis & snacktiek, de dürüm-kiosk én de bloemenhandel – geven het plein meerwaarde. Ze krijgen dan ook zeker de mogelijkheid om in de nieuwe situatie onderdeel van het plein te blijven uitmaken.