Het college van B&W van Den Haag heeft op dinsdag 4 juli jl. besloten om na de zomervakantie het ontwerp-bestemmingsplan voor de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Tegelijkertijd zullen ten behoeve van de officiële procedure ook de ontwerp-omgevingsvergunning (met het bouwplan) en de ontwerp-beschikking ontheffing hogere grenswaarden ter inzage worden gelegd.

Inzageprocedure
Gedurende de inzagetermijn van zes weken kan iedereen die dat wenst door het indienen van een zienswijze aan de gemeente laten weten wat hij of zij van de plannen vindt. Na deze inspraakperiode en het verwerken van de ingediende zienswijzen in een nota van beantwoording zal de gemeenteraad een besluit nemen tot het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning.

Vervolg
Het bestemmingsplan en de vergunning zijn op dat moment overigens nog niet ‘onherroepelijk’. De besluiten van de gemeenteraad worden namelijk aansluitend 8 weken ter visie gelegd. Binnen deze termijn kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning – naar verwachting omstreeks juli/augustus 2024 – onherroepelijk.