Inspraak

We doen het samen

Najaar 2014 – kort na de aankoop van winkelcentrum Duinzigt – heeft WP Retail Invest in overleg met de gemeente Den Haag een kerngroep en een klankbordgroep opgericht. Deze vertegenwoordigen een groot aantal belanghebbenden, waaronder de wijkvereniging Benoordenhout, het stadsdeel Haagse Hout, de ondernemers van het Willem Royaardsplein, diverse Verenigingen van Eigenaren, de eigenaar van het winkelcentrum en de architect.

Eerste schetsontwerp

Om in samenspraak te komen tot een uitgebalanceerd, breed gedragen ontwerp dat recht doet aan de belangen vanuit de buurt, is het eerste schetsontwerp in diverse sessies uitvoerig besproken. Dit leidde eind mei 2015 tot de presentatie van de Visie herontwikkeling winkelcentrum Duinzigt in het Aloysius college:

Deze presentatie leverde de nodige kritiek en suggesties vanuit de buurt op. Aan de hand daarvan zijn in overleg met de klankbordgroep de drie belangrijkste thema’s uitgewerkt:

Eind 2015 heeft de klankbordgroep de volgende twee ontwerpmodellen beoordeeld:

Model 1

Model 2

Aangepast schetsontwerp

Een ruime meerderheid van de klankbordgroep had een voorkeur voor model 2. Nadat op basis daarvan het eerste schetsontwerp was aangepast, volgde op 17 mei 2016 een nieuwe presentatie tijdens een inloopavond in het ANWB-gebouw:

In deze eindversie van het ontwerp is duidelijk te zien in hoeverre het oorspronkelijke ontwerp is aangepast aan de wensen van de klankbordgroep. Het bouwblok op de kop van het plein is zelfs nog wat versmald om tegemoet te komen aan de discussie over massa en hoogte. Tijdens de presentatieavond waren er dan ook veel positieve reacties.

 

Nota van Uitgangspunten

Het college van B&W van de gemeente Den Haag heeft vervolgens de Nota van Uitgangspunten opgesteld. Deze is op 22 september 2016 behandeld in de raadscommissie Ruimte. Op 31 januari 2017 heeft het college van B&W de Nota van Uitgangspunten in aangepaste vorm definitief vastgesteld. De Nota van Uitgangspunten dient voor de gemeente en WP Retail Invest als kader voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst waarin concrete afspraken over de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt worden vastgelegd.