In het projectdocument dat in februari 2018 is vastgesteld, is opgenomen dat de bij het project betrokken VvE’s moeten instemmen met het plan voor herontwikkeling van het kopgebouw, waarin momenteel Albert Heijn en In de Tussentijd zijn gevestigd. De afgelopen maanden heeft WPRI overleg gevoerd met de verschillende VvE’s. Hieronder treft u een verslag aan van stand van zaken.

Verbetervoorstel winkelstrip en kopgebouw
Het oorspronkelijke verbetervoorstel van WPRI voor de bewoners boven de winkels hield in dat – voor rekening en risico van WPRI – op de uitbreiding van de winkelstrip aan de zijde van de Nyelantstraat een nieuwe (verlegde) galerij aan de buitenzijde zou worden gemaakt met individuele dakterrassen c.q. daktuinen tussen de galerij en de gevel van elk maisonnettewoning. Op basis hiervan is een vertegenwoordiging van de VvE Theo Mann-Bouwmeesterlaan 19/49 en de VvE Van Neckstraat 136/152 – bestaande uit de beide VvE-voorzitters (de heren Van der Gun en Ernst) en twee bewoners (de heren Wisbrun en Claassen) – met WPRI in gesprek gegaan over de verdere uitwerking van dit plan én het plan voor het kopgebouw.

Reactie VvE Theo Mann-Bouwmeesterlaan
Al snel kwam van de VvE Theo Mann-Bouwmeesterlaan het voorstel om niet langer uit te gaan van de bestaande gemeenschappelijke entree aan het plein, maar van nieuw te realiseren individuele entrees per maisonnettewoning aan de Nyelantstraat. Met begrip voor de argumenten van deze VvE heeft WPRI met RPHS+ Architecten hiervoor een uitgewerkt voorstel gemaakt. Ondersteund door meer dan twintig 3D-visuals van de huidige en de nieuwe situatie – om de verbetering zo goed mogelijk in beeld te brengen – hoopte WPRI een akkoord met de bewoners te bereiken. Dit doel is vooralsnog helaas niet bereikt. De VvE wil namelijk wél het voorstel voor de nieuwe individuele ontsluiting van de maisonnettewoningen omarmen, maar niet instemmen met:

  1. de realisatie van een nieuwe luifel langs de winkelstrip aan het Willem Royaardsplein, zodat winkelend publiek droog langs de winkels kan lopen (hoewel dit van meet af aan het uitgangspunt in de planvorming is geweest);
  2. de bouw van een sociale ruimte/bedrijfskantine voor de (sub)trekker(s) op het dak van het kopgebouw;
  3. het medegebruik door de VvE van de nieuw te realiseren lift van het kopgebouw (mocht er geen nieuwe (verlegde) gemeenschappelijke galerij voor de maisonnettewoningen komen, dan is ontsluiting via de lift ook geen optie meer);
  4. het uitzicht op de vluchttrappen van het kopgebouw, die echter vanuit het Bouwbesluit verplicht zijn om de veiligheid van de toekomstige bewoners te waarborgen.

Kortom: het mag duidelijk zijn dat de VvE’s een fors eisenpakket op tafel hebben gelegd. WPRI wil zich uiteraard inspannen om binnen de grenzen van het redelijke en het financieel haalbare tot overeenstemming te komen. Uiteindelijk werken we – al dan niet via een tussenoverleg met de vertegenwoordigers van de VvE’s – naar een eindvoorstel toe dat we via een Bijzondere Algemene Leden Vergadering ter stemming aan alle leden van de betrokken sub-VvE’s zullen voorleggen.

Ontsluiting woningen Nyelantstraat
Het voorstel aan VvE Theo Mann-Bouwmeesterlaan 19/49 omvat drie varianten: het oorspronkelijke voorontwerp uit december 2017 (model A) en twee varianten hierop. In de eerste variant (model B) worden de appartementen Theo Mann-Bouwmeesterlaan 19 t/m 23 ontsloten via de entree met lift van het nieuwe kopgebouw en de appartementen Theo Mann-Bouwmeesterlaan 25 t/m 49 via individuele entrees en trappen. In de tweede variant (model C) worden de appartementen Theo Mann-Bouwmeesterlaan 19 t/m 23 ontsloten via een gedeelde entree met trap aan de Nyelantstraat en de appartementen Theo Mann-Bouwmeesterlaan 25 t/m 49 via individuele entrees en trappen.

Bekijk het complete ontwerpvoorstel

Voorstellen tot aanpassing gebouwen VvE Van Neckstraat en VvE Stalpertstraat
Architect Eric Scholman heeft op verzoek van WPRI ook voor de gebouwen van de VvE Van Neckstraat 136/152 en de VvE Stalpertstraat 115/151 schetsvoorstellen gemaakt om op een goede wijze de aansluiting met het beoogde nieuwe kopgebouw te realiseren, zodanig dat bestaand en nieuw harmonieus samengaan. De betrokken leden van beide VvE’s zullen binnenkort worden uitgenodigd om deze voorstellen aan hen toe te lichten, waarna zij hun reactie hierop kunnen geven en/of eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen doen. Op dit moment zoekt WPRI – met aandacht voor de vakantieperiode – naar een passende datum.