Begin juni jl. hebben gemeente Den Haag en WPRI de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met betrekking tot de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt ondertekend. In deze SOK zijn de afspraken uit het zogeheten projectdocument – dat op 15 februari jl. door de toenmalige Haagse gemeenteraad is vastgesteld – nader uitgewerkt. Maar over welke afspraken gaat het dan eigenlijk? Om u hierin wat meer inzicht te geven, worden de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt toegelicht.

De SOK in het kort
Hieronder treft u de essentie aan van de belangrijkste onderwerpen waarover afspraken in de SOK zijn vastgelegd:

Koopprijs van de grond
De koopprijs van de door WPRI te verwerven gronden zijn vastgesteld conform het projectdocument en het Raadsvoorstel Grondexploitatie Winkelcentrum Duinzigt.

Bouwrijp maken, openbare ruimte en nutsvoorzieningen
De gemeente is verantwoordelijk voor het ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte en de uitvoering van de werkzaamheden in het openbaar gebied. WP Retail Invest is verantwoordelijk voor de werkzaamheden met betrekking tot nieuwbouw en renovatie.

Uitplaatsingen en verplaatsingen
Ten behoeve van het bouwrijp maken van de projectlocatie en het realiseren van nieuwbouw moeten enkele winkelunits worden gesloopt. WPRI is verantwoordelijk voor het in goed overleg uitplaatsen en verplaatsen van de betreffende ondernemers/huurders in het winkelcentrum. De gemeente is verantwoordelijk voor de ambulante ondernemers. Partijen informeren elkaar zorgvuldig over de voortgang en stemmen de activiteiten af op de planning.

Duurzaamheid
De gemeente stelt hoge eisen aan duurzaamheid. WPRI zal waar mogelijk en nodig meewerken aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, onder meer door de nieuw te bouwen appartementen gasloos – met een duurzame vorm van warmtevoorzieningen – uit te voeren.

Planschade en nadeelcompensatie
De gemeente is verantwoordelijk voor de afhandeling van eventuele planschade en nadeelcompensatie. Schadevergoedingen en compensaties die de gemeente toekent, komen voor rekening en risico van WPRI.

Aanvraag omgevingsvergunning incl. (bodem)onderzoeken
WPRI zal de aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. De gemeente zal de planologische procedure – waaronder aanpassing van het bestemmingsplan – nader uitwerken. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en de bestemmingsplanwijziging moeten diverse onderzoeken plaatsvinden, waaronder – maar niet uitsluitend – onderzoeken naar de milieukundige bodemgesteldheid, de flora & fauna, de stikstofproductie, de extra verkeersgeneratie, de parkeerbalans en de distributieve onderbouwing van de uitbreiding.

Branche Advies Commissie
Een nog op te richten Branche Advies Commissie (BAC) gaat de gewenste invulling van het kopgebouw met twee sub-trekkers onderzoeken. Inmiddels heeft WPRI opdracht verstrekt aan het adviesbureau Bureau Stedelijke Planning om de uitbreidingsmogelijkheden van het winkelcentrum nader te onderzoeken en te actualiseren, zoals afgesproken in het Omgevingsoverleg. Daarbij onderzoekt het adviesbureau ook welke branches of winkeltypes een goede aanvulling voor winkelcentrum Duinzigt zouden zijn. We verwachten dat dit rapport nog vóór het einde van de zomer gereed is, waarna aansluitend de eerste bijeenkomst met de BAC zal plaatsvinden.

In de BAC zullen nadere procesafspraken worden gemaakt over de uitwerking en de totstandkoming van de branchering voor het kopgebouw. In de SOK is afgesproken dat van elk van de volgende partijen één afgevaardigde zitting kan nemen in de BAC: winkeliers, wijkvereniging Benoordenhout, bewoners/VvE’s, een externe deskundige, WPRI en gemeente Den Haag (Economische Zaken). Een onafhankelijke partij (bijvoorbeeld een afgevaardigde van de Kamer van Koophandel) zal de BAC voorzitten.

SOK downloaden
Wilt u de 74 pagina’s tellende – geanonimiseerde – SOK (inclusief bijlagen) nader bestuderen, dan kunt u deze hieronder downloaden:

Samenwerkingsovereenkomst

Projectplanning