WINKELCENTRUM
DUINZIGT

Nieuwe impulsen voor het Willem Royaardsplein

Over winkelcentrum Duinzigt

Winkelcentrum Duinzigt dateert uit de jaren ’70 en is gesitueerd aan het Willem Royaardsplein, een geliefde ontmoetingsplek voor de bewoners van Duinzigt. Deze buurt maakt deel uit van de wijk Benoordenhout en ligt aan de noordoostrand van Den Haag.

Om beter te kunnen inspelen op de wensen van de huidige én toekomstige bewoners binnen het verzorgingsgebied, heeft eigenaar WP Retail Invest (WPRI) een herontwikkelingsplan voor het buurtwinkelcentrum uitgewerkt. Dit plan komt tegemoet aan de Detailhandelsmonitor van de gemeente Den Haag, die al jaren aangeeft dat herontwikkeling van het winkelcentrum zeer wenselijk is.

Uitvoering van het plan geeft winkelcentrum Duinzigt weer een eigentijdse uitstraling en zorgt voor een volwaardig winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen en diverse aanvullende branches. Het resultaat: een aantrekkelijk boodschappencentrum voor de komende 15 tot 20 jaar.

Voortgang van het project

Om winkelcentrum Duinzigt weer een toekomst te geven, zijn de afgelopen jaren al heel wat stappen en procedures doorlopen. Dit heeft erin geresulteerd dat op 12 september 2023 het ontwerp-bestemmingsplan Willem Royaardsplein, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-beschikking Wet geluidshinder – hogere grenswaarden geluid ter inzage konden worden gelegd. Belangstellenden hadden vervolgens 6 weken de gelegenheid om deze stukken te beoordelen en er desgewenst op te reageren door het indienen van een zienswijze. In het tekstblok hiernaast leest u hoe het vervolg van het inzagetraject verloopt.

Blijf op de hoogte

Als ervaren retail- en vastgoedspecialisten begrijpen we dat onze plannen voor winkelcentrum Duinzigt – úw winkelcentrum – vragen kunnen oproepen. We willen u daarom graag zo goed mogelijk informeren. Bezoekt u regelmatig deze website, dan blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Heeft u een vraag of bent u benieuwd naar de voortgang? Kijk dan ook eens op de pagina Vraag en Antwoord. Vindt u hier niet het antwoord dat u zoekt? Stel uw vraag dan rechtstreeks aan ons, dan krijgt u zo snel mogelijk een reactie.

Inzage in de plannen… en dan?

Er zijn meerdere zienswijzen ingediend bij de gemeente en de Omgevingsdienst Haaglanden. Voor het zorgvuldig beantwoorden hiervan en het opstellen van een concept-raadsvoorstel had de gemeente oorspronkelijk vier maanden (november 2023 t/m februari 2024) uitgetrokken. Er blijkt echter meer tijd nodig te zijn. Dit komt onder meer doordat WPRI sommige onderzoeken – waarmee in de plannen rekening is gehouden – moeten actualiseren. Daarna moeten de nieuwe resultaten worden verwerkt en gemotiveerd in het concept-raadsvoorstel.

Zodra een en ander gereed is, wordt het bestemmingsplan behandeld door het college van B&W en vervolgens ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Voorafgaand aan de vaststelling in de raad zal echter eerst nog een behandeling en hoorzitting plaatsvinden in de commissie Ruimte. Het doel hiervan is dat de raadsleden die in deze commissie zitten samen het bestemmingsplan bespreken en het verhaal bij de ingediende zienswijzen horen. De indieners van een zienswijze ontvangen vooraf een uitnodiging voor de hoorzitting, zodat ze hun zienswijzen kunnen toelichten.

Hierna wordt het bestemmingsplan geagendeerd voor vaststelling in de raad. Voorafgaand aan de vergadering van de raad kan iedereen zich aanmelden om in te spreken over de onderwerpen op de agenda. Dit wordt ‘Stad in de raad’ genoemd. Het is nog niet bekend wanneer de behandeling in de commissie Ruimte en de vaststelling in de raad zal plaatsvinden. De verwachting is dat dit ná de zomerperiode van 2024 zal plaatsvinden.

Zodra het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld, wordt het gedurende 6 weken ter visie gelegd. In deze periode kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gebeurt dit niet, dan treedt het bestemmingsplan in werking. Wordt wél beroep ingesteld, dan moet rekening worden gehouden met een beroepsprocedure van minimaal acht maanden of langer en word het ontwikkelproces aanzienlijk vertraagd.