Ontwerp

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

In juni 2018 hebben de gemeente Den Haag en WPRI de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met betrekking tot de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt ondertekend. In deze SOK zijn de afspraken uit het eerder dat jaar door de gemeenteraad vastgestelde projectdocument nader uitgewerkt. Hieronder worden enkele onderwerpen uit de SOK beknopt toegelicht.

Koopprijs van de grond

De koopprijs van de door WPRI te verwerven gronden zijn vastgesteld conform het projectdocument en het Raadsvoorstel Grondexploitatie Winkelcentrum Duinzigt.

 

Bouwrijp maken, openbare ruimte en nutsvoorzieningen

De gemeente is verantwoordelijk voor het ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte en de uitvoering van de werkzaamheden in het openbaar gebied. WPRI is verantwoordelijk voor de werkzaamheden met betrekking tot nieuwbouw en renovatie.

 

Uitplaatsingen en verplaatsingen

Voor het bouwrijp maken van de projectlocatie en het realiseren van nieuwbouw moeten enkele winkelunits worden gesloopt. WPRI is verantwoordelijk voor het in goed overleg verplaatsen van de betreffende huurders in het winkelcentrum. De gemeente is verantwoordelijk voor de ambulante ondernemers. Partijen informeren elkaar zorgvuldig over de voortgang en stemmen de activiteiten af op de planning.

 

Planschade en nadeelcompensatie

De gemeente is verantwoordelijk voor de afhandeling van eventuele planschade en nadeelcompensatie. Schadevergoedingen en compensaties die de gemeente toekent, komen voor rekening en risico van WPRI.

 

Aanvraag omgevingsvergunning

WPRI dient de aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De gemeente werkt de planologische procedure – waaronder aanpassing van het bestemmingsplan – nader uit. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en de bestemmingsplanwijziging moeten diverse onderzoeken plaatsvinden, waaronder – maar niet uitsluitend – onderzoeken naar de milieukundige bodemgesteldheid, de flora & fauna, de stikstofproductie, de extra verkeersgeneratie, de parkeerbalans en de distributieve onderbouwing van de uitbreiding.

SOK downloaden

Wilt u de 74 pagina’s tellende – geanonimiseerde – samenwerkingsovereenkomst (inclusief bijlagen) nader bestuderen, dan kunt u deze hier downloaden.