Om de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt planologisch mogelijk te maken, liggen het ontwerp-bestemmingsplan Willem Royaardsplein, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-beschikking Wet geluidshinder – hogere grenswaarden geluid sinds dinsdag 12 september jl. gedurende 6 weken ter inzage.

Toelichting op de procedure
In een bestemmingsplan is vastgelegd wat de bestemming van een stuk grond is. Ofwel: wat er op het betreffende stuk grond mag gebeuren. Een omgevingsvergunning is bedoeld om een partij toestemming te geven om iets te bouwen, te verbouwen of te slopen. Voordat de gemeente een definitief besluit neemt over een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning, worden deze eerst ter inzage gelegd. Zo kunnen belanghebbenden er kennis van nemen en desgewenst hun mening erover geven. De beschikking hogere grenswaarden Wet Geluidhinder heeft betrekking op de hoeveel geluid – bijvoorbeeld van verkeer – er in een bepaalde situatie is toegestaan. Hierover neemt de omgevingsdienst Haaglanden uiteindelijk een besluit.

De drie genoemde stukken liggen tegelijk ter inzage. Dit houdt in dat belangstellenden er tot en met maandag 23 oktober 2023 kennis van kunnen nemen en er desgewenst op kunnen reageren door het indienen van een zienswijze. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Den Haag.

Het ontwerp-bestemmingsplan kan online worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0518.BP0320GWRoyplein- 40ON). Daarnaast is het plan zowel digitaal als op papier in te zien bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur op afspraak via telefoonnummer 14070) en online via Den Haag – Den Haag Informatiecentrum.

De ontwerp-omgevingsvergunning kan online worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0518.OV202015352-40ON) en is daarnaast eveneens zowel digitaal als op papier in te zien bij het Den Haag Informatiecentrum en online via Den Haag – Den Haag Informatiecentrum.

De ontwerp-beschikking Wet geluidhinder – hogere grenswaarden geluid kan – inclusief de bijbehorende relevante documenten – uitsluitend op papier worden geraadpleegd bij het Den Haag Informatiecentrum. Het zaaknummer is 01036134, het kenmerk is ODH395765. Daarnaast wordt de kennisgeving over de ontwerp-beschikking door de omgevingsdienst Haaglanden bekendgemaakt in het Gemeenteblad op www.overheid.nl. In deze publicatie staat ook aangegeven hoe zienswijzen op de ontwerp-beschikking kunnen worden ingediend.