Vraag en antwoord

Altijd goed geïnformeerd

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van het plein. Gaat er nog wat gebeuren?

Het lijkt misschien of er niets gebeurt, maar achter de schermen wordt wel degelijk volop gewerkt aan dit project. In september 2023 heeft de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan voor het Willem Royaardsplein en de ontwerp-omgevingsvergunning voor winkelcentrum Duinzigt gepubliceerd. Deze stukken hebben zes weken lang ter inzage gelegen, zodat iedereen er kennis van kon nemen en erop kon reageren.

Een aantal mensen heeft een zienswijze ingediend. Momenteel is de gemeente druk bezig om deze reacties in samenwerking met WP Retail Invest – als eigenaar van het winkelcentrum en initiatiefnemer voor de herontwikkeling – te beantwoorden. Het is de bedoeling dat alle stukken nog vóór de zomer door de gemeenteraad worden behandeld en goedgekeurd. Wie het daar dan niet mee eens is, kan nog beroep aantekenen bij de Raad van State. Deze instantie moet vervolgens beoordelen of het beroep terecht is of niet. Tekent niemand beroep aan, dan kan de gemeente beginnen met het bouwrijp maken van de grond. Daarna kan WP Retail Invest met de werkzaamheden starten. Tot het zover is, moeten we met z’n alleen nog even door de zure appel heen bijten en wat geduld hebben.

 

Ik heb begrepen dat we door huurverhogingen op korte termijn uitstekende en vertrouwde winkeliers gaan verliezen. Is dat een bewuste strategie?

Het klopt dat één huurder de huurovereenkomst heeft opgezegd en binnenkort de winkel zal verlaten. Over de redenen hiervoor kunnen we vanwege de privacy niets meedelen. We vinden het uiteraard jammer dat de leegstand hierdoor toeneemt en doen er alles aan om nieuwe huurders te vinden. U kunt zich echter vast wel voorstellen dat dit met de geplande bouwwerkzaamheden in het vooruitzicht momenteel lastig is. Tijdens de bouwwerkzaamheden zal de verhuur voor het winkelcentrum worden geïntensiveerd zodra er zicht is op een concrete opleveringsdatum.

Het goede nieuws is dat we inmiddels met bijna alle overige huurders overeenstemming hebben bereikt over hun positie op het Willem Royaardsplein vóór, tijdens en na de bouwwerkzaamheden. Bovendien is inmiddels circa 90% van de winkelruimte in het nieuw te realiseren pleingebouw verhuurd aan Albert Heijn, Etos en Meesterbakker Remmerswaal Roodenrijs.

 

​Ik las onlangs dat de Wnb-vergunning voor de herontwikkeling van het winkelcentrum is ingetrokken. Betekent dit dat het project als geheel niet meer doorgaat?

Het college van B&W van Den Haag heeft op 4 juli 2023 besloten om na de zomervakantie het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Als het goed is, heeft u als omwonende hierover van de gemeente een brief ontvangen. Op onze website kunt u hierover een kort nieuwsbericht vinden. Vóór de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan was de vorige vergunning m.b.t. de Wet natuurbeheer (Wnb) – onder andere door gewijzigde regelgeving – al niet meer van toepassing. Daarom is deze vergunning ingetrokken.

 

Is er al meer bekend over de eventuele komst van nieuwe winkels?

Voor de invulling van het (ver)nieuw(d)e winkelcentrum zal eerst met de zittende ondernemers worden gesproken over het handhaven en eventueel uitbreiden c.q. verplaatsen van hun zaak. Zo is bijvoorbeeld met Etos afgesproken dat deze zich straks in de nieuwbouw zal vestigen. Pas nadat de positie voor de zittende huurders duidelijk is vastgelegd, is de invulling met nieuwe winkels aan de orde. Voordat de nieuwe winkelruimte in fase 1 (het pleingebouw) wordt opgeleverd, zijn we – vanwege de ruimtelijke planprocedures, de sloop van de paviljoens, het bouwrijp maken van de locatie en de benodigde bouwtijd – minimaal 2,5 tot 3 jaar verder. Voor de meeste winkelbedrijven en zelfstandig ondernemers is zo’n periode nog té ver weg om nu al over nieuwe contracten te onderhandelen. Dit betekent dat WPRI de verhuuractiviteiten pas tegen het moment van start bouw kan oppakken.

 

Wat betekenen de plannen in verkeerstechnisch opzicht?

Wanneer het aantal winkels wordt uitgebreid, komen er uiteraard meer bezoekers en leveranciers naar het winkelcentrum. Daarom is zorgvuldig nagedacht over het reguleren van het verkeer. De belangrijkste aanrijroute voor auto’s is via de Theo Mann-Bouwmeesterlaan. De in- en uitgang van de parkeergarage komen dan ook hierop uit.

Het laden en lossen voor de supermarkt in het nieuwe pleingebouw zal plaatsvinden aan de achterzijde van het gebouw, tussen de entree van de parkeergarage en het gebouw in. Bevoorradend verkeer nadert het laad- en losvak straks via de Theo Mann-Bouwmeesterlaan en verlaat het gebied weer via de Esther de Boer van Rijklaan. De bestaande winkelstrip wordt straks – net als nu – bevoorraad via de achterzijde aan de Nyelantstraat, terwijl de bevoorrading van de winkel(s) in het nieuwe kopgebouw zal geschieden via het huidige laad- en losvak van Albert Heijn aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan.

Omdat vanuit de buurt de sterke wens bestaat om fietsen over het plein te beperken, is het de bedoeling dat er op het plein een fietsverbod komt. Om fietsen te kunnen stallen, wordt op diverse strategisch gelegen plekken voorzien in nietjes en andere stallingsplekken. Een fietsstrook tussen de American Protestant Church en de nieuwbouw verbindt straks de Theo Mann-Bouwmeesterlaan en de Esther de Boer van Rijklaan.

 

Is er nog wel voldoende parkeergelegenheid als het parkeerterrein wordt bebouwd?

In de nieuw te bouwen parkeergarage komen 158 parkeerplaatsen. Hiervan zijn 134 beschikbaar voor bezoekers en winkelend publiek. De overige 24 parkeerplaatsen zijn bestemd voor de bewoners van de bovenliggende appartementen aan het Willem Royaardsplein. De bewoners van de appartement in het nieuwe kopgebouw beschikken straks over een eigen parkeerkelder. Door het invoeren van betaald parkeren zullen langparkeerders uit de parkeergarage worden geweerd, terwijl bezoekers van het winkelcentrum juist zoveel mogelijk zullen worden gestimuleerd om van de parkeergarage gebruik te maken. Parkeren zal voor winkelbezoekers zoveel mogelijk gratis zijn gedurende het eerste uur. Uitgangspunt is daarnaast dat het aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden op straatniveau minimaal gehandhaafd blijft. Datzelfde geldt voor het aantal parkeerplaatsen met een laadpaal.

 

Wordt er voldoende rekening gehouden met de functie van het plein?

Het huidige plein heeft een belangrijke sociale functie en deze functie wordt ook voor de toekomst gewaarborgd. Elders op deze website kunt u meer lezen over het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het plein en de uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen.

 

Neemt de nieuwbouw rond het plein straks geen zon weg bij de omliggende gebouwen?

WPRI heeft voor dit herontwikkelingsplan een uitgebreide bezonningsstudie laten uitvoeren. Zo’n bezonningsstudie is bedoeld om te toetsen of de beoogde nieuwbouw geen ongewenste effecten heeft op de bezonning van bestaande gebouwen in de omgeving. De bezonningsstudie is uitgevoerd conform de normen van TNO en het hierop gebaseerde beleid van de gemeente Den Haag.

In het onderzoek zijn de bezonningseffecten beoordeeld op twee veel gehanteerde data: 21 maart en 21 juni. Op 21 maart staat de zon op ‘half’: precies tussen de start van de astronomische zomer en de astronomische winter, op 21 juni staat de zon op zijn hoogst. Per datum zijn vier tijdstippen gepeild: 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en 18.00 uur.

Uit de studie blijkt dat de omliggende gebouwen geen hinder zullen ondervinden van verminderde bezonning als gevolg van de bouw van het pleingebouw, het kopgebouw en het paviljoen. Bekijk hier de bij de bezonningsstudie behorende plattegronden.

Wilt u reageren?

WP Retail Invest blijft open staan voor uw bijdragen. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Maak dan gebruik van onderstaande reactiemogelijkheid. U ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail antwoord.