Vraag en antwoord

Altijd goed geïnformeerd

Als voorstander van de verbouwing van het winkelcentrum ben ik erg benieuwd wat de status van het project is.

De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan het technisch ontwerp van het bouwplan en aan de afronding van het voorontwerp bestemmingsplan. Naar verwachting zal WPRI de aanvraag voor de omgevingsvergunning nog vóór de kerstdagen indienen bij de gemeente. De gemeente stuurt het voorontwerp bestemmingsplan dan in ten behoeve van het zogenaamde Bro-overleg (een overleg met de formele instanties en de provincie ten behoeve van hun input op het bestemmingsplan).

Op grond van de door het kabinet aangekondigde maatregelen met betrekking tot natuurherstel en stikstofdepositie verwachten we dat bouwplannen, waaronder het onze, weer voortvarend in behandeling kunnen worden genomen. Op korte termijn zal (mede hierover) een nieuwsbrief met uitgebreidere informatie worden verzonden.

Ik weet dat u regelmatig met weerstand te maken heeft, maar ik zou de komst van een Lidl naar het Willem Royaardsplein juist enorm toejuichen.

Reacties van deze strekking ontvangt WPRI met enige regelmaat. Het is goed om te zien dat de uitbreiding van het winkelcentrum met aantrekkelijke nieuwe winkels breed leeft in de wijk. Dat de wensen en meningen daarbij zeer uiteen lopen, werd onlangs nog eens onderstreept door de respons op de begin dit jaar door Wijkvereniging Benoordenhout gehouden enquête.

Zoals al eerder is aangegeven, worden de mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe winkels zorgvuldig onderzocht en besproken in de Branche Advies Commissie (BAC), die wordt gevormd door vertegenwoordigers van een groot aantal belanghebbenden. Ook de uitkomsten van de eerdergenoemde enquête wordt in dit overleg meegenomen. WPRI voert momenteel overleg met de BAC over de gewenste branchering en verwacht over het resultaat hiervan vóór de zomervakantie nader te kunnen berichten.
Geplaatst: 17-06-2019

Ik las in de krant dat betaald parkeren wordt overwogen om de kosten van de bouw van de parkeergarage te financieren. Klopt dat?

Nee, dat is pertinent onjuist. De bouw van de parkeergarage maakt integraal onderdeel uit van het herontwikkelingsplan van WPRI. De mogelijkheid tot het invoeren van betaald parkeren wordt onderzocht omdat de gratis parkeervoorzieningen bij het winkelcentrum grotendeels worden bezet door langparkeerders die de winkels helemaal niet bezoeken. Meer hierover leest u op deze pagina.
Geplaatst: 26-09-2018

 

Kan de ingang voor de parkeergarage worden verplaatst om verkeersonveilige situaties te voorkomen?

Deze vraag van een bezorgde bewoonster kwam niet binnen via deze website, maar via een brief aan de gemeente Den Haag. Het antwoord van de gemeente kunt u hier lezen. Omwille van privacyrichtlijnen is de brief geanonimiseerd.
Geplaatst: 22-08-2018

 

Mag er een alternatief voor Albert Heijn – bij voorkeur een Lidl – komen?

Door de geplande verhuizing van de huidige Albert Heijn naar de nieuwbouw komt er op de huidige locatie ruimte voor een nieuwe invulling. Of dit een Lidl, een ander type supermarkt of een geheel andere invulling wordt, zal conform de gemaakte afspraken worden onderzocht en besproken in de binnenkort op te richten Branche Advies Commissie (BAC). We kunnen uiteraard niet vooruitlopen op de uitkomsten hiervan.

In de BAC kan één afgevaardigde van elk van de volgende partijen zitting nemen: de winkeliers, de wijkvereniging Benoordenhout, de bewoners/VvE’s, een externe deskundige, WPRI en de gemeente Den Haag (Economische Zaken). Een onafhankelijke partij (bijvoorbeeld een afgevaardigde van de Kamer van Koophandel) zal de BAC voorzitten.

Inmiddels heeft WPRI opdracht verstrekt aan het adviesbureau Bureau Stedelijke Planning om de uitbreidingsmogelijkheden van het winkelcentrum nader te onderzoeken en te actualiseren, zoals afgesproken in het Omgevingsoverleg. Daarbij onderzoekt het adviesbureau ook welke branches of winkeltypes een goede aanvulling voor het winkelcentrum zouden zijn. We verwachten dat dit rapport nog vóór het einde van de zomer gereed is, waarna aansluitend de eerste bijeenkomst met de BAC zal plaatsvinden.
Geplaatst: 27-06-2018

Wat betekenen de plannen in verkeerstechnisch opzicht?

Als het aantal winkels wordt uitgebreid, zullen er ook meer bezoekers en leveranciers komen. Daarom hebben we goed nagedacht over het reguleren van het (extra) verkeer. De in- en uitgang van de parkeergarage en de opstelplekken voor het expeditieverkeer van de supermarkten zijn in het plan bijvoorbeeld gesitueerd aan de hoofdroute: de Theo Mann-Bouwmeesterlaan. Daarnaast zal de gemeente een integraal verkeersonderzoek (laten) uitvoeren nadat het Voorlopig Ontwerp (VO) is vastgesteld. Ook het parkeren bij de sportclubs maakt deel uit van dit onderzoek.
Geactualiseerd: 05-09-2018

 

Is er nog wel voldoende parkeergelegenheid als het parkeerterrein wordt bebouwd?

Onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel van de parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum momenteel vooral wordt gebruikt door mensen die het winkelcentrum zelf niet bezoeken. Door het invoeren van betaald parkeren in de parkeergarage voor langparkeerders wordt niet-bestemmingsverkeer echter automatisch geweerd. Hierdoor zal  de parkeergarage grotendeels voor bewoners en winkelend publiek beschikbaar zijn.
Geplaatst: 17-04-2017

 

Wordt er voldoende rekening gehouden met de functie van het plein?

We zijn ons er terdege van bewust dat het plein een belangrijke sociale functie heeft. Zoals u in de toelichting kunt lezen, wordt het plein in het huidige ontwerp zelfs iets ruimer van opzet dan het huidige plein. Daarnaast zal het plein zeker voldoende ruimte bieden voor een goede inrichting. Het nieuwe plein en de daarop aansluitende openbare ruimte zullen overigens worden ontworpen door dezelfde landschapsontwerper die enkele jaren geleden ook het ontwerp heeft gemaakt voor de herinrichting van het huidige plein. De succesvolle aspecten en kwaliteit van dit ontwerp zult u dus zeker gaan terugzien.
Geplaatst: 10-04-2017

 

Is er straks nog wel ruimte voor De Bloemendoos op het plein?

De Bloemendoos én de beide andere ambulante ondernemers geven het plein meerwaarde en kunnen gegarandeerd met hun zaak terugkeren op het plein. Ze hebben hiervoor keuze uit de volgende opties:

  • Huur van een winkelruimte in het winkelcentrum (WPRI);
  • Huur van een ruimte in het grote paviljoen (WPRI);
  • Huur van een kiosk tegenover de nieuwe AH (WPRI);
  • Huur van een standplaats voor een mobiele of vaste kraam op het plein (gemeente).

Geactualiseerd: 05-09-2018

 

Wilt u reageren?

WP Retail Invest blijft open staan voor uw bijdragen. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Maak dan gebruik van onderstaande reactiemogelijkheid. U ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail antwoord.