Vraag en antwoord

Altijd goed geïnformeerd

Jullie laten het Willem Royaardsplein verloederen en dat lijkt wel met opzet. De leegstand wordt bovendien nog eens vergroot door jullie strakke beleid ten aanzien van de huurprijzen en door huuropzeggingen. En de ondernemers op het plein? Die weten niet waar ze aan toe zijn. Het is schandalig zoals jullie met hen omgaan!

Zoals u op deze pagina kunt lezen, ontvangt WPRI de laatste tijd vaker reacties van deze strekking. Helaas zijn deze reacties vaak niet op feiten gebaseerd, maar op geruchten. Voor alle duidelijkheid: natuurlijk laat WPRI het winkelcentrum niet opzettelijk verloederen. Daarmee zou zij zich als eigenaar immers in de vingers snijden. Er wordt bovendien wel degelijk voortgang geboekt met de herontwikkeling, al zou het proces wat WPRI betreft veel sneller mogen verlopen. Dat kán echter niet, want alle procedures moeten zorgvuldig worden doorlopen. Iedereen heeft nu eenmaal recht op een zorgvuldig antwoord op een door hem of haar ingediende zienswijze.

Zoals u wellicht weet, zijn in september jl. het Ontwerp Bestemmingsplan Willem Royaardsplein, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-beschikking Wet geluidshinder gepubliceerd. De gemeente Den Haag is momenteel bezig om – met ondersteuning van WPRI en haar adviseurs – de veertien ingediende zienswijzen adequaat te beantwoorden. Hierna kan een concept-raadsvoorstel worden opgesteld. Hoe deze procedure precies verloopt, kunt u hier lezen. Naar het zich laat aanzien, zullen de stukken pas ná de zomer ter vaststelling naar de raad worden gestuurd. We begrijpen dat veel mensen zich afvragen waarom dit zo lang duurt. Het is echter een kwestie van zorgvuldigheid en dat vergt tijd, zeker ook doordat de capaciteit bij de gemeente beperkt is. Op dit gehele proces heeft WPRI  geen enkele invloed.

Intussen is het winkelcentrum in een neerwaartse spiraal beland en is er meer leegstand. Dit ondanks het feit dat WPRI de afgelopen jaren diverse nieuwe huurders heeft aangetrokken, zoals Jansen Wijnen, Zorg & Natuur, De Bakery en Meesterbakker Remmerswaal-Roodenrijs. Nieuwe ondernemers zijn echter lastig aan te trekken in deze fase van het proces. Daarnaast hebben zowel WPRI als de zittende ondernemers belang bij een bepaalde mate van ‘strategische leegstand’, zodat er straks winkelunits beschikbaar zijn voor het verplaatsen van ondernemers die ruimte moeten maken voor de start van de bouw. Dit geldt bijvoorbeeld voor Etos en De Bakery, want de paviljoens waarin zij nu gehuisvest zijn moeten worden gesloopt om plaats te maken voor de beoogde nieuwbouw.

Voor andere ondernemers, zoals de chinees en de sauna, moest WPRI de huur opzeggen om te voorkomen dat op de expiratiedatum van de huurovereenkomsten opnieuw 5-jaarse huurtermijnen zouden ingaan waardoor de bouw straks wordt belemmerd. Dat deze data niet beter op elkaar aansluiten is een noodzakelijk kwaad waar iedereen mee moet leven. Dat dit de sfeer op het plein – net als de huurinkomsten van WPRI – niet ten goede komt, is helaas niet te voorkomen.

Tot slot: WPRI bespreekt regelmatig de voortgang van de herontwikkeling met de ene of de andere huurder en er is geen enkele ondernemer met wie geen overleg is of wordt gevoerd. Zolang processen nog lopen, kan vaak echter nog geen duidelijkheid worden verschaft. WPRI onderkent dat dit voor de meeste ondernemers – en natuurlijk ook voor omwonenden en klanten – een lastige fase is, maar ziet weinig ruimte voor verlichting van dit ongemak.

Over afspraken met individuele huurders kan WPRI uiteraard niet publiekelijk in detail treden. In het algemeen kan echter worden gesteld dat met een enkele huurder nog overleg loopt over een verplaatsing vóór de bouwperiode en/of een verlenging van het huurcontract (met afspraken over een tegemoetkoming in de huur tijdens de bouwperiode). En ook de ambulante handelaren worden niet vergeten: de gemeente overlegt met hen over een tijdelijke oplossing tijdens de bouwfase, terwijl WPRI behulpzaam is door tijdelijke winkelunits beschikbaar te stellen. Dat een enkeling ervoor kiest om de bouwfase niet uit te zitten en zelf het huurcontract te beëindigen, is een vrije keuze van elke huurder.

 

Waarom zetten jullie waar mogelijk niet meer in op het behouden van de huidige ondernemers? Nu lijkt het erop dat winkels die verweven zijn met het plein worden weggejaagd door hoge huren.

Het is echt een misvatting dat WPRI onvoldoende zou inzetten op het behouden van ondernemers. Met sommige ondernemers – waaronder de stomerij – zijn al in een zeer vroegtijdig stadium gesprekken gevoerd over verplaatsing naar een ander deel van het plein, juist om hen te behouden. Daarnaast is inmiddels (zoals al eerder is aangegeven) met bijna alle andere huurders overeenstemming bereikt over hun huidige en toekomstige positie op het Willem Royaardsplein.

Zonder in te gaan op individuele gevallen, kunnen we in het algemeen stellen dat de huren op het Willem Royaardsplein marktconform zijn. We weten echter uit ervaring dat er bij elke ingrijpende verbouwing – met alle ongemakken die daar onvermijdelijk bij horen – ondernemers zijn die we niet meekrijgen in onze plannen. Dat vinden we jammer, want goede ondernemers zijn waardevol voor u als consument, maar ook voor ons als verhuurder.

Dergelijke ondernemers willen we dan ook graag behouden. Daarom bieden we elke ondernemer tijdens het verbouwingstraject een financiële compensatie voor ongemak en omzetderving. Daarbij rekenen we uiteraard op enig begrip, aangezien ook de ondernemers op termijn volop zullen profiteren van een vernieuwd winkelcentrum. Ter illustratie: onafhankelijk onderzoek bij een ander winkelcentrum in onze portefeuille heeft aangetoond dat het aantal bezoekers tussen maart 2023 en maart 2024 – terwijl de verbouwing van dit winkelcentrum nog niet eens volledig is afgerond – met bijna 28% is toegenomen!

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van het plein. Gaat er nog wat gebeuren?

Het lijkt misschien of er niets gebeurt, maar achter de schermen wordt wel degelijk volop gewerkt aan dit project. In september 2023 heeft de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan voor het Willem Royaardsplein en de ontwerp-omgevingsvergunning voor winkelcentrum Duinzigt gepubliceerd. Deze stukken hebben zes weken lang ter inzage gelegen, zodat iedereen er kennis van kon nemen en erop kon reageren.

Een aantal mensen heeft een zienswijze ingediend. Momenteel is de gemeente druk bezig om deze reacties in samenwerking met WP Retail Invest – als eigenaar van het winkelcentrum en initiatiefnemer voor de herontwikkeling – te beantwoorden. Het is de bedoeling dat alle stukken nog vóór de zomer door de gemeenteraad worden behandeld en goedgekeurd. Wie het daar dan niet mee eens is, kan nog beroep aantekenen bij de Raad van State. Deze instantie moet vervolgens beoordelen of het beroep terecht is of niet. Tekent niemand beroep aan, dan kan de gemeente beginnen met het bouwrijp maken van de grond. Daarna kan WP Retail Invest met de werkzaamheden starten. Tot het zover is, moeten we met z’n alleen nog even door de zure appel heen bijten en wat geduld hebben.

 

Ik heb begrepen dat we door huurverhogingen op korte termijn uitstekende en vertrouwde winkeliers gaan verliezen. Is dat een bewuste strategie?

Het klopt dat één huurder de huurovereenkomst heeft opgezegd en binnenkort de winkel zal verlaten. Over de redenen hiervoor kunnen we vanwege de privacy niets meedelen. We vinden het uiteraard jammer dat de leegstand hierdoor toeneemt en doen er alles aan om nieuwe huurders te vinden. U kunt zich echter vast wel voorstellen dat dit met de geplande bouwwerkzaamheden in het vooruitzicht momenteel lastig is. Tijdens de bouwwerkzaamheden zal de verhuur voor het winkelcentrum worden geïntensiveerd zodra er zicht is op een concrete opleveringsdatum.

Het goede nieuws is dat we inmiddels met bijna alle overige huurders overeenstemming hebben bereikt over hun positie op het Willem Royaardsplein vóór, tijdens en na de bouwwerkzaamheden. Bovendien is inmiddels circa 90% van de winkelruimte in het nieuw te realiseren pleingebouw verhuurd aan Albert Heijn, Etos en Meesterbakker Remmerswaal Roodenrijs.

 

​Ik las onlangs dat de Wnb-vergunning voor de herontwikkeling van het winkelcentrum is ingetrokken. Betekent dit dat het project als geheel niet meer doorgaat?

Het college van B&W van Den Haag heeft op 4 juli 2023 besloten om na de zomervakantie het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Als het goed is, heeft u als omwonende hierover van de gemeente een brief ontvangen. Op onze website kunt u hierover een kort nieuwsbericht vinden. Vóór de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan was de vorige vergunning m.b.t. de Wet natuurbeheer (Wnb) – onder andere door gewijzigde regelgeving – al niet meer van toepassing. Daarom is deze vergunning ingetrokken.

 

Is er al meer bekend over de eventuele komst van nieuwe winkels?

Voor de invulling van het (ver)nieuw(d)e winkelcentrum zal eerst met de zittende ondernemers worden gesproken over het handhaven en eventueel uitbreiden c.q. verplaatsen van hun zaak. Zo is bijvoorbeeld met Etos afgesproken dat deze zich straks in de nieuwbouw zal vestigen. Pas nadat de positie voor de zittende huurders duidelijk is vastgelegd, is de invulling met nieuwe winkels aan de orde. Voordat de nieuwe winkelruimte in fase 1 (het pleingebouw) wordt opgeleverd, zijn we – vanwege de ruimtelijke planprocedures, de sloop van de paviljoens, het bouwrijp maken van de locatie en de benodigde bouwtijd – minimaal 2,5 tot 3 jaar verder. Voor de meeste winkelbedrijven en zelfstandig ondernemers is zo’n periode nog té ver weg om nu al over nieuwe contracten te onderhandelen. Dit betekent dat WPRI de verhuuractiviteiten pas tegen het moment van start bouw kan oppakken.

 

Wat betekenen de plannen in verkeerstechnisch opzicht?

Wanneer het aantal winkels wordt uitgebreid, komen er uiteraard meer bezoekers en leveranciers naar het winkelcentrum. Daarom is zorgvuldig nagedacht over het reguleren van het verkeer. De belangrijkste aanrijroute voor auto’s is via de Theo Mann-Bouwmeesterlaan. De in- en uitgang van de parkeergarage komen dan ook hierop uit.

Het laden en lossen voor de supermarkt in het nieuwe pleingebouw zal plaatsvinden aan de achterzijde van het gebouw, tussen de entree van de parkeergarage en het gebouw in. Bevoorradend verkeer nadert het laad- en losvak straks via de Theo Mann-Bouwmeesterlaan en verlaat het gebied weer via de Esther de Boer van Rijklaan. De bestaande winkelstrip wordt straks – net als nu – bevoorraad via de achterzijde aan de Nyelantstraat, terwijl de bevoorrading van de winkel(s) in het nieuwe kopgebouw zal geschieden via het huidige laad- en losvak van Albert Heijn aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan.

Omdat vanuit de buurt de sterke wens bestaat om fietsen over het plein te beperken, is het de bedoeling dat er op het plein een fietsverbod komt. Om fietsen te kunnen stallen, wordt op diverse strategisch gelegen plekken voorzien in nietjes en andere stallingsplekken. Een fietsstrook tussen de American Protestant Church en de nieuwbouw verbindt straks de Theo Mann-Bouwmeesterlaan en de Esther de Boer van Rijklaan.

 

Is er nog wel voldoende parkeergelegenheid als het parkeerterrein wordt bebouwd?

In de nieuw te bouwen parkeergarage komen 158 parkeerplaatsen. Hiervan zijn 134 beschikbaar voor bezoekers en winkelend publiek. De overige 24 parkeerplaatsen zijn bestemd voor de bewoners van de bovenliggende appartementen aan het Willem Royaardsplein. De bewoners van de appartement in het nieuwe kopgebouw beschikken straks over een eigen parkeerkelder. Door het invoeren van betaald parkeren zullen langparkeerders uit de parkeergarage worden geweerd, terwijl bezoekers van het winkelcentrum juist zoveel mogelijk zullen worden gestimuleerd om van de parkeergarage gebruik te maken. Parkeren zal voor winkelbezoekers zoveel mogelijk gratis zijn gedurende het eerste uur. Uitgangspunt is daarnaast dat het aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden op straatniveau minimaal gehandhaafd blijft. Datzelfde geldt voor het aantal parkeerplaatsen met een laadpaal.

 

Wordt er voldoende rekening gehouden met de functie van het plein?

Het huidige plein heeft een belangrijke sociale functie en deze functie wordt ook voor de toekomst gewaarborgd. Elders op deze website kunt u meer lezen over het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het plein en de uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen.

 

Neemt de nieuwbouw rond het plein straks geen zon weg bij de omliggende gebouwen?

WPRI heeft voor dit herontwikkelingsplan een uitgebreide bezonningsstudie laten uitvoeren. Zo’n bezonningsstudie is bedoeld om te toetsen of de beoogde nieuwbouw geen ongewenste effecten heeft op de bezonning van bestaande gebouwen in de omgeving. De bezonningsstudie is uitgevoerd conform de normen van TNO en het hierop gebaseerde beleid van de gemeente Den Haag.

In het onderzoek zijn de bezonningseffecten beoordeeld op twee veel gehanteerde data: 21 maart en 21 juni. Op 21 maart staat de zon op ‘half’: precies tussen de start van de astronomische zomer en de astronomische winter, op 21 juni staat de zon op zijn hoogst. Per datum zijn vier tijdstippen gepeild: 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en 18.00 uur.

Uit de studie blijkt dat de omliggende gebouwen geen hinder zullen ondervinden van verminderde bezonning als gevolg van de bouw van het pleingebouw, het kopgebouw en het paviljoen. Bekijk hier de bij de bezonningsstudie behorende plattegronden.

Wilt u reageren?

WP Retail Invest blijft open staan voor uw bijdragen. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Maak dan gebruik van onderstaande reactiemogelijkheid. U ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail antwoord.